ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στην Ελλάδα η πτώχευση ρυθμιζόταν από τον Εμπορικό Νόμο και ορισμένους άλλους συμπληρωματικούς νόμους, ο νεότερος όμως ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας») εισήγαγε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που αφορά τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται από 16.9.2007 και μετά. Στο πεδίο του Πτωχευτικού Δικαίου εντάσσονται επίσης οι ρυθμίσεις νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, αλλά και η εισαγωγή νέων συλλογικών διαδικασιών, όπως η ειδική διαχείριση και η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (N 4469/2017).

Το γραφείο μας ασχολείται ενεργά με το δίκαιο της πτώχευσης, την διαδικασία εξυγίανσης, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων, την υπερχρέωση φυσικών προσώπων και το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο.