ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση, λειτουργία, λύση, αναδιάρθρωση, εξαγορά και συγχώνευση εταιρειών, την εκκαθάριση εταιρειών, τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Έχοντας στο δυναμικό μας δικηγόρους διαπιστευμένους και σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες αγγλοσαξονικού δικαίου παρέχουμε υπηρεσίες ίδρυσης υπεράκτιων και αλλοδαπών εταιρειών ή αντίστοιχα εγκατάστασης αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. Παράλληλα συμβουλεύουμε με υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν στη ρύθμιση των σχέσεων των μετόχων ή εταίρων και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, ο ορισμός και η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., οι ευθύνες των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων ή εταίρων, ο αποκλεισμός εταίρου, η προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και η δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και κώδικα δεοντολογίας.