ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Διοικητικό δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης (πχ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.), τη διοικητική δράση και τις σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και διοικουμένων. Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν εμπειρία στην επίλυση διαφορών μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και διοικούμενου, με την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμίδας. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούμε συστηματικά την εξελίξεις στην επιστήμη του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, καθώς επίσης και του ευρωπαϊκού δικαίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη νομολογία, η οποία καλύπτει τις σημαντικότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των διοικητικών δικαστηρίων της ουσίας.