ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του ενεργειακού δικαίου, ενός νέου ιδιαίτερου νομικού κλάδου με δικό του εννοιολογικό σύστημα και δική του μεθοδολογία. Ειδικότερα, παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες :

  • Σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, που σχετίζονται με την παραγωγή, εμπορία, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού.
  • Σε θέματα φυσικού αερίου, που σχετίζονται με την παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια και διανομή.
  • Στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, βιοκαύσιμα, κ.λ.π.).
  • Στον τομέα των πετρελαιοειδών και των υδρογονανθράκων.

Οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την διαπραγμάτευση μέχρι και την υπογραφή και εκτέλεση συμβάσεων κατασκευής ενεργειακών επενδυτικών έργων, την ειδική αδειοδότηση και την χρηματοδότηση, ενώ υπεύθυνα και αξιόπιστα εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον δικαστηρίων, διαιτητικών διαδικασιών και εξωδικαστικών μορφών επίλυσης ενεργειακών διαφορών.