ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κάθε θέμα που αφορά το Δίκαιο Αλλοδαπών και Προσφύγων και τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων τους με Έλληνες και αλλοδαπούς εργοδότες, τόσο στην θεωρία όσο και στην εφαρμογή του, από άποψη εσωτερικού, ενωσιακού και διεθνούς Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, αντιμετωπίζουμε με εχεμύθεια και σεβασμό κάθε είδους προβλήματα νομικής κατάστασης όσων πολιτών τρίτων χωρών εισέρχονται νόμιμα ή παράτυπα στην ελληνική επικράτεια, διαμένουν, εγκαθίστανται ή / και εργάζονται στη χώρα μας, όσο και ζητήματα που αφορούν στην προσωπική τους κατάσταση, με σημαντικότερο ίσως όλων αυτό της 2ης γενιάς μεταναστών. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής (άδειας διαμονής για εργασία, άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους, άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση), την κατάθεση αιτήσεων για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, για την χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες, για την μετάκληση αλλοδαπών για εργασία ή για τουρισμό και την θεώρηση αδειών εισόδου (visa), ενώ παράλληλα μπορούμε να αναλάβουμε τη διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή αποφάσεων δικαστικής ή διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και αποφάσεων απόρριψης της χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας παραμονής, καθώς και την υπεράσπιση αλλοδαπών σε περίπτωση αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησής τους σε αστυνομικά τμήματα.