ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΚΟ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι μας έχουν πλούσια εμπειρία σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού (π.χ. συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης), σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς του φορολογικού δικαίου (φορολογία κεφαλαίου, φορολογία εισοδήματος, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φορολογία χαρτοσήμου, Φ.Π.Α. κ.λ.π.), ενώ παράλληλα έχοντας επιστημονική κατάρτιση στο ενωσιακό και διεθνές φορολογικό δίκαιο, εκπροσωπούν επιχειρήσεις και ιδιώτες κατά τη διοικητική φορολογική διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με τη δικονομία των φορολογικών διαφορών, στα πλαίσια αντιμετώπισης φορολογικών προστίμων και κυρώσεων. Παράλληλα, εξειδικευόμαστε στον χειρισμό των ιδιαίτερα απαιτητικών τελωνειακών υποθέσεων, καλύπτοντας κάθε σφαίρα των ρυθμίσεων που συγκροτούν τους κλάδους, τόσο του Εθνικού, όσο και του Ενωσιακού Τελωνειακού Δικαίου. Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη νομική κατάρτισή μας εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική:

  • Υποστήριξη αιτημάτων για την έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας.
  • Κάλυψη θεμάτων σχετικά με την τελωνειακή οφειλή εν γένει και την επιστροφή δασμών και φόρων.
  • Πλήρη νομική υποστήριξη και εξωδικαστική εκπροσώπηση σε τελωνειακά θέματα και θέματα εκτελωνισμών και διεθνούς εμπορίου.
  • Δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των Εθνικών ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς ενώπιον των αρμοδίων Ευρωπαϊκών δικαστηρίων.