ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου. Συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι το τραπεζικό δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αυτές και τις τραπεζικές εργασίες. Το γραφείο μας ασχολείται ενεργά με θέματα που αφορούν τις σχέσεις τράπεζας και πελάτη, τις διακρίσεις και τα είδη του τραπεζικού λογαριασμού, τις διάφορες μορφές πιστωτικών συμβάσεων, την καταναλωτική και ενυπόθηκη πίστη, τις πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, την εγγυοδοτική πίστη (εγγυητική επιστολή, ενέγγυες πιστώσεις), καθώς και τις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (factoring / leasing / forfaiting). Παράλληλα, έχουμε εκτενή ενασχόληση με θέματα χρηματιστηριακού δικαίου, όπως η εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη ή άλλη χρηματιστηριακή αγορά, η διενέργεια νομικών ελέγχων εταιριών, οι δημόσιες προτάσεις αγοράς ή ανταλλαγής, οι αναδοχές κινητών αξιών, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην αγορά αξιών και παραγώγων (options, ΣΜΕ, swaps), καθώς και οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Οι συνεργάτες μας έχουν πρακτική ενασχόληση με θέματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΑΠ (REIT’s) έναντι των επενδυτών, καθώς και των κανόνων εποπτείας που εφαρμόζονται επ’ αυτών.