ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή Ενωσιακό Δίκαιο (πριν το 2009 Κοινοτικό Δίκαιο) ονομάζεται το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Το ευρωπαϊκό δίκαιο συνιστά ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών και διέπεται από τις δικές του ιδιαίτερες αρχές. Το ευρωπαϊκό δίκαιο διακρίνεται σε πρωτογενές και παράγωγο.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν τα κράτη. Η προστασία που παρέχουν αφορά όλα τα άτομα, ιδιαίτερα δε άτομα και κοινωνικές ομάδες που είναι κοινωνικά υποβαθμισμένες ή υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους, της φυλετικής ή της εθνικής καταγωγής τους, του γενετήσιου προσανατολισμού τους ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Οι βασικές πηγές του δικαίου διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι ακόλουθες:

  • Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Τα Διεθνή Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών (1966)
  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πρόσθετα πρωτόκολλα
  • Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη όσο σε ιδιώτες όσο και σε νομικά πρόσωπα σε όλους τους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου & του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.