ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Ενώ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών. Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικών δικαιοπραξιών και συμβάσεων, σε θέματα ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, δικαίου αξιογράφων, πτωχευτικού δικαίου, συλλογικών διαδικασιών εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, ασφαλιστικού δικαίου , δικαίου μεταφορών και διαμετακόμισης.